Likestilling- og mangfoldsutvalget

I løpet av 2018 har Likestilling- og mangfoldsutvalget prioritert kompetanseheving innen varslingsrutiner og seksuell trakassering. Videre har utvalget hatt stor fokus på kjønnsbalanse og mangfoldsbegrepet.
Bilde

I tillegg til nær kontakt med sentrale aktører, jobber utvalget aktivt med lokallagene og de tillitsvalgte rundt temaene mangfoldsledelse og mangfoldskunnskap. Vi tror bedre fokus på dette vil heve arbeidskapasitet, lønnsomheten i organisasjonen og arbeidsvilkårene. Det vil kunne gi en bedre utnyttelse av de menneskelige ressursene, og en åpen, inkluderende og kunnskapsrik arbeidskultur. Mangfoldsledelse vil også forebygge brudd på likestilling- og diskrimineringsloven, samt hatkriminalitet i samfunnet. Angående diskrimineringssaker rådfører utvalget seg alltid med Likestilling og diskriminerings ombudet (LDO).

For dårlig kjønnsbalanse operativt

I løpet av året har det vært lagt vekt på å heve deltagelsen til de som besitter dette vervet ute i lokallagene. Vi har sett nye Pride-arrangement i flere byer med politiets deltagelse, markering av 40-års jubileet til likestillingsloven og forskning på hvorfor det er så få damer i utrykningsenhetene og på instruktørsiden i operative disipliner. Noen distrikt har tatt tak i kompetansekriteriene for Politibetjent 2 og 3, hvor det er store forskjeller rundt om i landet på hva som kvalifiserer til godkjent planmessig tjeneste angående omsorgspermisjon. Andre distrikt har hatt saker som går på aldersdiskriminering eller usaklig forskjellsbehandling på stillinger på grunn av graviditet. Det er fortsatt slik at flest kvinner velger å jobbe på etterforskning, og det er lite tilrettelegging for foreldre i småbarnsfasen som jobber operativt.

Satsing på flere kvinnelige ledere

Det mangler således kjønnsbalanse i enkelte fagområder, men den mest prioriterte utfordringen denne perioden (2017-2022) er kjønnsbalanse i lederstillinger, særlig politiledere. Her har etaten gått ut med høye tall som politimesterne blir målt på med årlig evaluering. Likestilling- og mangfoldsutvalget jobber for at det ikke bare handler om tall, men å endre en kultur og forståelse for lønnsomheten i dette arbeidet, og ikke bare å gjenspeile samfunnet. Dette arbeidet er også viktig med tanke på Politiets Fellesforbunds viktigste sak, nemlig lønn. Likestillingstiltaket med å øke antallet kvinnelige ledere vil gi utslag på lønn og karrieremuligheter for kvinnelige ansatte.

Viktig deltakelse på Pride

Under årets Pride i Oslo siste helga i juni, deltok 150 politiansatte i paraden. I tillegg hadde Politiets Fellesforbund flere representanter på standen til Unio i Pride park. Festivalen er Norges største kulturfestival for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Politiets tilstedeværelse ved slike arrangement gir store ringvirkninger og vi viser at vi er åpne og gjøre ikke forskjell på folk, vi er ett politi for alle. Dette er også vårt slagord i paraden. Utvalget var representert både på frokosten på politihuset i Oslo, i paraden og på stand.

Årssamling for likestilling- og mangfoldskontakter

Utvalget holdt i september en samling for alle lokallagenes likestilling og mangfoldskontakter, og her deltok 18 personer. Utvalget hadde laget et fyldig program innen LHBT og diskriminering, samt mangfoldsledelse. I tillegg fikk samlingen et godt innblikk i Barne- og likestillingsdepartementets interne utfordringer og eksterne forventninger ved statssekretær Tom Erlend Skaug. Det var flere interne og eksterne foredragsholdere, både utvalgsmedlem Audun Vaarvik, utvalgsleder Nina A. Farag og forbundsleder Sigve Bolstad holdt foredrag, i tillegg til dyktige eksterne gjester; Bård Stensli, Torleiv Vika og Loveleen R. Brenna. Alle bidro til en meget lærerik og kompetansehevende samling som vil styrke våre tillitsvalgte ute i styrene. Vi ønsker økt bruk av mangfoldet som bor i lokallagene og hos medlemmene, og gi det en større verdi å være forskjellig.

Samarbeid med Politidirektoratet

Utvalgsleder har opprettet et samarbeid med Politidirektoratet HR-direktør Karin Aslaksen. Vi anser det som nyttig med en dialog på det viktige temaet som mangfold og mangfoldsledelse er. Vi har blant annet satt fokus på personalpolitikk og retningslinjer for mangfoldskontakter hos arbeidsgiver. Videre er overordnet plan for kjønnsbalanse et fast tema.

150

politiansatte deltok i paraden under årets Pride i Oslo siste helga i juni

Dette er Likestilling- og mangfoldsutvalget

Utvalget har til oppgave å fremme mangfoldet i fagorganisasjonen og i politietaten. I forbundsstyret har utvalget blant annet i oppgave i å ansvarliggjøring forbundsstyret i saker hvor det er nødvendig å ta hensyn og gjøre en innsats i et likestilling- og mangfoldsperspektiv.
Leder av utvalget sitter i forbundsstyret med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Utvalget er særdeles opptatt av likeverd og forbud mot diskriminering i form av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisitet, alder, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, eller en kombinasjon av disse grunnlagene som er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.

Likestilling- og mangfoldsutvalget i 2018

Leder Nina Aleksandersen Farag
Audun Vaarvik
Edgar Opsahl
Merethe Richardsen.