Nytt om forbundskontoret

2018 nærmer seg slutten og det har vært en begivenhetsrik og spennende landsmøteperiode innfor alle arbeidsområdene i Politiets Fellesforbund. Sammen har vi igangsatt flere større prosesser med fokus på å gjøre drift og administrasjonen mer effektiv.
Bilde

Politiets Fellesforbund sentralt har et stort fokus på trivsel og arbeidsmiljø. Ledelsen er bevisst på et særdeles høyt arbeidspress over hele linjen, og for å lykkes i en hektisk arbeidshverdag må det ligge et trygt, godt, inkluderende og varmt arbeidsmiljø i bunn. Uten dette vil et slikt høyt arbeidspress tvinge frem slitasje på medarbeiderne - det er ikke en situasjon vi ønsker. Politiets Fellesforbund skal være et forbilde for andre arbeidsgivere innenfor alle områder. Det er menneskene, og ikke teknologi eller annet som utfører arbeidet, derfor må den enkelte og deres behov stå sentralt i fokuset til ledelsen. Dette jobber ledelsen svært bevisst med.

Nytt regnskapssystem

Tidlig i 2018 startet et omfattende arbeid med å endre regnskap/budsjett-modellen til Politiets Fellesforbund. Årsaken var tilbakemeldinger fra kontrollnemda og styret, som ønsket seg et mer forståelig regnskap. Økonomien i Politiets Fellesforbund har blitt styrt på en god måte gjennom mange år, men savnet etter en modernisering og forenkling, særlig for «utrente» øyne, av regnskapet ledet oss frem til en større operasjon med en endring til det som kalles «norsk standard». Arbeidet er i gang og målet med ferdigstillelse er 1. januar 2019. Vi håper da dette vil tilfredsstille kravene fra styret og kontrollnemda.

Regnskapet for den politiske virksomheten i Politiets Fellesforbund per 31. august 2018 viste et overskudd på i overkant fem millioner kroner mot et budsjettert overskudd i samme perioden på i overkant av tre millioner kroner. Det gode resultatet hittil i år skyldes i hovedsak økte kontingentinntekter, lavere lønnskostnader og god kostnadskontroll. I 2018 har Politiets Fellesforbund hittil i år utbetalt 2,3 millioner kroner til 182 pensjonister og etterlatte fra Solidaritetsfondet.

Omorganisering av kontoret

Ledelsen har kontinuerlig fokus på optimalisering av arbeidsprosessene i organisasjonen, og dette har også stått i fokus gjennom hele 2018. Viktigheten av å ta tak i dette før eventuelle strukturelle endringer har stått sentralt i generalsekretæren sin strategi. Arbeidsoppgaver (hva skal vi gjøre), arbeidsprosesser (hvordan løser vi oppgavene mest effektivt) må ligge til grunn før en diskusjon om strukturen. Politiets Fellesforbund har et eget utvalg som har sett nærmere på organisasjonsutviklingen i organisasjonen, og konklusjonene til dette utvalget vil vi se nærmere på i kommende landsmøteperiode.

Nye lokaler

Politiets Fellesforbund sin leiekontrakt med OBOS går ut i mars 2020. Organisasjonen må derfor ta noen viktige strategiske valg med tanke på beliggenhet, størrelse og behov for fremtiden når det gjelder lokaler. Lokalene til forbundskontoret i Møllergata 39 er trange og det er mangel på kontorplasser. Vi må også finne ut om vi skal ha muligheten til å ha deler av kursvirksomheten vår i egne lokaler. Dette arbeidet ble påbegynt i denne landsmøteperioden. Vi er glade for å ha kommet tidlig i gang slik at alle skal kunne involveres i prosessen. Ved utgangen av landsmøteperioden har vi utarbeidet en kravspesifikasjon som er drøftet med de tillitsvalgte. Vi har også startet arbeidet med å finne «riktig» megler. Advokatkontoret Lippestad bistår oss i prosessen slik at vi sikrer Politiets Fellesforbund juridisk med tanke på kontrakter og lignende. Vi håper å finne lokaler som vi kan ekspandere i, spesielt siden vi har et landsmøtevedtak som sier vi skal vurdere å utvide Politiets Fellesforbund med andre medlemsgrupper. Ledelsen er forberedt på at det er svært ressurskrevende med flytteprosesser.

Endringer blant de ansatte

Også denne landsmøteperioden har det vært endringer i staben på forbundskontoret.

Forbundssekretær Sven Arne Kjepso søkte i starten av 2018 om permisjon fra sitt verv, da han fikk en tilbud om en spennende lederstilling i etaten. Dette fikk han innvilget, og i hans fravær har Bente Elisabeth Bugge fått tillit som forbundssekretær ut 2018. Kjepso sa i oktober opp sitt verv i forbundet, og dette vervet er nå lyst ut.

Forbundsstyret besluttet å ansette en politisk rådgiver på kontoret. Etter en grundig ansettelsesprosess ble Morten Alexander Mossin ansatt. Han startet rett før sommerferien. Han har en spennende bakgrunn, og vi ser frem til hva han kan utrette sammen med de andre på kontoret.

Teamleder kommunikasjon, Liselotte Kristoffersen gikk i november ut i barselpermisjon. Hilde Nordlund vil være teamleder ved kontoret i hennes fravær, og som vikar for Nordlund startet Nessim Ghouas 15. oktober.

Elin Jensen ble før sommeren fast ansatt på regnskap.

På grunn av langvarig sykefravær har Susanne Wathne gått inn på økonomiteamet ut året, mens Erlend Skeie Langeland har fått forlenget sitt vikariat ut juni 2019, og vil ha ansvar for kurs og medlemsregisteret.

Stein Nordahl Wilhelmsen går av med pensjon i desember 2018. Han har gjort en fantastisk jobb for Politiets Fellesforbund og politietaten i en årrekke, og vi kommer til å savne hans kompetanse og vesen på kontoret. Vi ønsker han alt godt som pensjonist.

Datautvikling

For å imøtekomme innføringen av GDPR, er det tatt en gjennomgang av alle personopplysninger som er lagret i medlemsregisteret. Mange grep er gjort for å sikre at informasjonssikkerheten er tilfredsstillende, og dette vil vi fortsette med inn i ny landsmøteperiode.

Nye nettsider ble lansert i januar, med tilsvarende ny Min side-løsning for medlemmene. Det har blitt gjort mye i Min side-løsningen og funksjonaliteten som er tilgjengelig der; ny versjon av systemet for behandling av reiseregninger, nytt system for søknad om OU-midler og kurshåndtering for lokallagene, samt forbedret kommunikasjonsmodul med medlemmene for å nevne noe. Det jobbes med et nytt webbasert medlemsregister som er tenkt lansert i starten av 2019.

Det er gjennomført små oppgraderinger av systemet for lokale lønnsforhandlinger. Alle endringene i Hovedtariffavtalen (fra 1.5.18) gjenspeiles i systemet. Konfliktberedskapen har vært rolig også i 2018, og systemet har hatt lite behov for endringer.

Ledelsen på forbundskontoret

Generalsekretær: Per Erik Ommundsen
Forbundsleder:
Sigve Bolstad
Nestleder: Unn Alma Skatvold