Dette er Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med over 17 000 medlemmer. Både fordi vi er størst og fordi vi organiserer alle, er vi tett på alt som skjer i etaten som har betydning for våre medlemmer. Vi organiserer medlemmer fra de fleste yrkesgrupper i hele justissektoren.
Bilde

Politiets Fellesforbund er først og fremst en fagforening, og arbeidet for medlemmenes lønns - og arbeidsvilkår står i en særstilling blant våre oppgaver. Vi vil bidra til å finne de gode løsningene i tråd med den norske modellens tradisjoner, og alltid jobbe for etterlevelse av våre medlemmers rettigheter.

Forbundet er også en ansvarlig fagforening som er opptatt av politirollen og dens utvikling på den ene siden, og våre medlemmers lønn- og arbeidsvilkår på den andre siden. Vår oppfatning er at det er en nær sammenheng mellom disse, og det er derfor nødvendig at vi jobber både med å skape best mulig resultater for medlemmene, og for politiet som en viktig samfunnsaktør.

For dette arbeider vi både i og utenfor etaten og på alle plan. Fra den enkeltes arbeidsplass og den lokale politikken, til de øverste påvirkningsarenaene; Stortinget, Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet. Dette gjør oss til en sentral premissleverandør i kriminalpolitikken.

Politiets Fellesforbund har et svært godt utbygd tillitsvalgtsnettverk med godt skolerte tillitsvalgte på arbeidsplassene til hvert enkelt medlem. Vi skal være en dynamisk organisasjon der alle medlemmer og tillitsvalgte står på i tråd med våre kjerneverdier:

- Samhold
- Engasjement
- Mot
- Ansvar

Dette gjør at Politiets Fellesforbund når vår visjon:
«Sterkt fellesskap – Trygghet for alle»

Vårt sterke fellesskap gir trygghet til de ansatte, som igjen får bedre forutsetninger for å trygge befolkningen. Politiets Fellesforbund jobber i alle ledd for medlemmenes beste. Vi vil ivareta helheten for hvordan fremtidens politi skal være, både til det beste for hver eneste ansatt og for at Norges befolkning kan oppleve trygghet, lov og orden i samfunnet.

17 000

medlemmer, både politi, sivile, ledere, pensjonister og studenter.

Kjerneverdier

- Samhold
- Engasjement
- Mot
- Ansvar