Anonymitet er viktig

Politiets Fellesforbund sine medlemmer har gjennom landsmøtevedtak gitt uttrykk for et behov for beskyttelse av sin identitet i knyttet til yrkesutøvelsen. Etter dagens regelverk er det ikke mulig å sikre seg fullt ut mot at gjerningspersonen, i ett eller annet trinn i en sak, kan bli kjent med identiteten til tjenestepersonen.
Bilde

Politiets Fellesforbund har i høringssvaret til den nye Straffeprosessloven etterlyst klarere regler når det gjelder tjenestepersoners rett til å være anonym i strafferettskjeden. Vi har eksempler på at kriminelle anmelder polititjenestepersoner til Spesialenheten for politisaker med det formål å få kjennskap til tjenestepersonens identitet. Politiets Fellesforbund anser at polititjenestepersoner har et sterkt og særskilt behov for personvern som politidistriktene per i dag ikke ivaretar i henhold til de krav som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjon art. 8 og Personvernforordningen.

Personalmapper utgis

Et overordnet hensyn er at man som politikvinne- og menn gjør et arbeid for staten og på vegne av staten. Dette er et viktig arbeid knyttet til politiets sikkerhet, både i arbeidslivet og på fritiden. I saken om utgivelse av ansattes personalmapper med hjemmel i offentlighetsloven, har Politiets Fellesforbund gjennom bruk av advokat, påpekt mangler i rundskrivet fra Politidirektoratet der det ikke var tatt høyde for personvernlovgivningen som en skranke. Saken pågår fortsatt og er ikke avklart.

Personvernkommisjonen må se på behovet

Som et siste ledd i dette større arbeidet rundt anonymitet så har Politiets Fellesforbund gitt innspill til mandatet til Personvernkommisjonen som skal nedsettes av Regjeringen.

Politiets Fellesforbund foreslår at det som del av personvernkommisjonen mandat inntas følgende:

  1. Polititjenestemenn- og kvinners behov for personvern og tilhørende risikofaktorer.
  2. Rettslige sider ved behandling av slike personopplysninger ved innsynsbegjæringer, herunder forholdet mellom personopplysningsloven, offentleglova og forvaltningsloven § 13.
  3. Behovet for endringer i gjeldende lovverk og/eller klargjøringer av eksisterende lovverk