Organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund

Organisasjonsutviklingsgruppa har i denne landsmøteperioden hatt sitt avsluttende år. Gruppa har sett på hvordan vi sammen kan skape fremtidens forbund, og hvilke tiltak som må til lokalt og sentralt. OU-gruppa leverer en avsluttende rapport til landsmøte.
Bilde

Gjennom landsmøteperioden har organisasjonsutviklingsgruppa (OU-gruppa) hatt jevnlige møter. Det har vært satt av tid på nesten samtlige forbundsstyremøter og lokallagsledersamlinger for involvering og innspill. Forbundsstyret har behandlet flere saker fra prosesstøttegruppa gjennom året.

Saker som er behandlet i 2018 er blant annet fagdag OU, mentorordning for lokallagsledere, medlemsundersøkelse, kompetansebygging i Politiets Fellesforbund, verv på forbundskontoret og ekspandering av Politiets Fellesforbund.

Fagdag på Gardermoen

I februar 2018 arrangerte vi fagdag på Gardermoen. Formålet med denne dagen var å involvere tillitsvalgte i arbeidet med spesifikke utviklingsområder og invitere dem til å gi oss konkrete innspill til videre arbeid med å beskrive fremtiden organisasjon.

Det var 28 engasjerte deltakere fra 15 lokallag. Vi opplevde gode diskusjoner og fikk mange relevante innspill til videre arbeid.

Temaene for fagdagen var:

  • Forhold i samfunnet som påvirker virksomheten til Politiets Fellesforbund – lokalt og sentralt?
  • Hvordan utvikle og forbedre arbeidsprosesser og samspillet mellom ulike nivåer i organisasjonen for best mulig måloppnåelse?
  • Sammensetning av forbundsstyret og samspill med lokallag og forbundskontoret.
  • Ekspandering av Politiets Fellesforbund - Muligheter og utfordringer
  • Utvalgsstruktur i Politiets Fellesforbund - Best mulig ivaretakelse av våre medlemmer.
  • Kjennetegn ved Politiets Fellesforbund i fremtiden

Mentorordning for lokallagsledere

Det har gjennom flere år vært spilt inn ønske om en type mentorordning for nye lokallagsledere opp mot de mer erfarne. Det har vært ønsket en ordning som gjør at nye lokallagsledere får en som er mer erfaren som man kan ringe til og bli fulgt opp av. Den første tiden som ny lokallagsleder kan være tøff med overgang fra å kanskje ha et tillitsvalgtverv på siden av jobb til å jobbe med det på fulltid. Å kunne sparre med en som har vært gjennom det samme har derfor vært ønskelig, samt å kunne stille spørsmål og få oppfølging rundt tema som er felles i rollen som lokallagsleder.

På lokallagsledersamlingen i Bergen i mars, hvor man først hadde en dag som var satt av til lokallagslederne alene, ble dette nok en gang tatt opp som tema. OU-gruppa la dermed frem et saksunderlag for forbundsstyret i juni i år som foreslo å sette i gang en mentorordning blant lokallagslederne i Politiets Fellesforbund. Dette ble vedtatt av forbundsstyret og høsten 2018 ble ordningen organisert med sikte på oppstart i starten av 2019.

Kompetansebygging i Politiets Fellesforbund
Via kartleggingene i lokallagene kom det frem flere synspunkt og ønsker rundt fremtidig kompetansebygging i Politiets Fellesforbund. Det var mange som utrykte ønske om mer opplæring digitalt, og også det å kunne tilby mer opplæring lokalt, men via en felles mal.

Det ble innhentet informasjon fra flere UNIO-forbund om hvordan man bygger kompetanse. 
Å lage et forslag til hvordan bygge kompetanse i fremtidens Politiets Fellesforbund er et stort arbeid, spesielt når dette skal inkludere eventuelle digitale løsninger, derfor foreslo OU-gruppa til forbundsstyret at det må jobbes med dette via en ny arbeidsgruppe som også inkluderte kurs-og opplæringsansvarlig i Politiets Fellesforbund. Forbundsstyret vedtok at denne jobben ligger til rollen til kurs- og opplæringsansvarlig, og at det er opp til denne hvordan gjøre dette videre.

Ekspandering av Politiets Fellesforbund

Landsmøtet i 2016 vedtok via handlingsplanen at Politiets Fellesforbund skulle se på muligheter for å ekspandere og ta opp medlemmer innenfor for eksempel hele justissektoren. OU-gruppa ble tillagt denne oppgaven. For å starte forankring ble dette tema på lokallagsledersamlingen på Jevnaker våren 2017. Tema der var da hvordan øke organisasjonsgraden i Norge og Politiets Fellesforbunds ansvar i forhold til dette, sett opp mot vedtaket om å se på mulig ekspandering. 
Det var en lunken mottagelse fra lokallagslederne i første runde til dette tema, til tross for at de hadde vært med på å stemme dette frem på landsmøtet året før.


Etter dette så vi på litt ulike måter å organisere på, hvordan mulighetene er på tvers av hovedsammenslutninger og departement blant annet. Det ble deretter lagt litt på is frem til fagdagen i 2018. Selv etter at det hadde fått modne litt var mottagelsen for dette relativt lite positivt. Det var blant annet innspill på at med alt Politiets Fellesforbund sto i med reform, var tiden lite riktig for å se på en eventuell utvidelse. Det var først viktig å se på hvordan rekruttere og beholde de medlemmene forbundet har før man utvider området.
Det ble derfor lagt frem forslag til forbundsstyret om å utsette saken til politireformen har landet mer. I tillegg bør det settes ned en egen gruppe som ser kun på dette tema, som ikke har så mange andre oppgaver som det OU-gruppa har hatt. Forbundsstyret vedtok dette og det er derfor ikke jobbet mer med dette tema i 2018.

Verv på forbundskontoret

Det har med jevne mellomrom vært diskutert om vervene på forbundskontoret burde vært faste, på åremål, med maksperioder eller som de er i dag.

OU-gruppa utredet dette og kom frem til at ordningen forbundskontoret har i dag fortsatt fungerer bra. Det er fordeler og ulemper med flere av alternativene, men ingen som man fant ville gi en bedre måloppnåelse eller organisere Politiets Fellesforbund på en bedre måte.
Det ble imidlertid lagt frem et saksunderlag til forbundsstyret der man foreslo at styret følger vedtektene med at det er styret som setter valgperioden, men da med en tydeliggjøring på at dette må gjøres i forkant slik at søkere vet hvor lang periode de kan regne med å bli valgt for. Første periode bør imidlertid være to år av gangen.


Medlemsundersøkelse

OU-gruppa har gjennom året lagt ned mye arbeid i å lage en medlemsundersøkelse for å måle medlemmenes fornøydhet med Politiets Fellesforbund. Dette sett opp mot hvilke forventninger og opplevelser de har til forbundet. Dersom det viser seg at det er stor differanse mellom dette kan det gjøre til at det må iverksettes tiltak og også påvirke måten Politiets Fellesforbund er organisert og jobber på. Det vil også kunne ha en stor påvirkning på måten det jobbes på for å verve og beholde nye medlemmer. Medlemsundersøkelsen ble gjennomført i medio oktober. Denne må analyseres, bearbeides og brytes ned, slik at vi kan omsette den til eventuelle tiltak både sentralt og lokalt. Spørsmålsstillingene er laget slik at dette kan gjøres helt ned på lokalt nivå og anses som et viktige verktøy for å tilpasse seg det medlemmene måler oss etter. 
Undersøkelsen er tenkt gjennomført annethvert år for å kunne følge utviklingen på både tiltak som eventuelt gjennomføres og den generelle utviklingen i medlemsmassens forventninger til sin fagforening.

Hva skjer videre?

OU-gruppen legges ned etter landsmøtet 2018. Medlemsundersøkelsen blir fulgt opp av forbundskontoret og forbundsstyret vedtar tiltak og prioritert rekkefølge på det som skal følges opp.

Hva er prosesstøttegruppen/OU-gruppen?

Prosesstøttegruppen/OU-gruppen ble nedsatt på landsmøtet i 2015 med mål å både drive prosess-støtte i forbindelse med sammenslåing av nye lokallag samt organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund. Etter flere runder med nye tilførte oppgaver og utvidede frister ble det bestemt at gruppa skulle jobbe og levere endelig resultat på landsmøtet 2018.

Gruppen har bestått av:

Unn Alma Skatvold (leder)
Paal Christian Balchen (Sekretær)
Andrea Mandt, Ørjan Hjortland
Astrid Røren
Lasse Hekkås
Marina Sørgård
Ernst-Olav Lunde
Lars Reiersen.