Godt fagforeningssamarbeid på tvers av landegrensene

Politiets Fellesforbund er medlem i Nordisk Politiforbund og EuroCOP, de to viktige paraplyorganisasjoner for politiet i Norden og Europa. Norge var i år arrangør av det nordiske høstmøtet.
Bilde

Årsmøte i Nordisk politiforbund ble avholdt i Stockholm 29.februar og 1.mars. Det markerte også starten for en ny leder for Nordisk politiforbund, da dette går på rundgang. Ny leder er Jonne Rinne fra Finland.

Et av temaene som ble behandlet på møtet var jobben som gjøres opp mot et utvidet samarbeid mellom politiet i Norden. Paal Christian Balchen fra Politiets Fellesforbund sitter i en arbeidsgruppe som ser på om dette er mulig og ønskelig å få til. Arbeidsgruppens arbeid så lang ble gjennomgått og diskutert.
Fra Politiets Fellesforbund sin side ble også Reisetidssaken grundig gjennomgått og innspill fra de andre nordiske landene diskutert.

Danmark og Sverige gjennomgikk også sine nye medlemsundersøkelser og funn i disse.
Tilslutt ble vårmøtet i EuroCOP i Lisboa planlagt. Nordisk har et sterkt samhold samt innflytelse i Eurocop.

Høstmøtet i Oslo

Høstmøtet til Nordisk Politiforbund ble avholdt i Oslo 17.oktober. Tema her var det kommende Eurocopmøte i Vilnius i oktober, samt diskusjon rundt nytt fellesmøte som skal være med politidirektørene og lederne i de ulike nordiske politiforbund. Dette vil skje i København i begynnelsen av desember.

Ellers ble det debatt rundt utvidet samarbeid mellom politiet i Norden samt oppfølging og informasjon om saken om arbeidstid fra Høyesterett.

På samme måte som i 2017 er det planlagt et stormøte mellom de nordiske politidirektørene og lederne i de nordiske politiforbundene i 2018. Dette skal avholdes i Danmark 3.-4. desember.

EuroCOP

I mai ble årets vår-møte (spring-comittee) arrangert i Lisboa.
Temaer her foruten tradisjonelle temaer som for eksempel budsjett var fokus på vold mot offentlig tjenestemenn. Anna Nellberg Dennis fra Sverige holdt et foredrag om økning av slike tilfeller i Sverige og hva som gjøres med dette.

I forkant av møtet ble det avhold workshops med tema «Hvordan jobbe for at fagforeningene oppnår best mulig resultat for sine medlemmer?»
Nestleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, holdt et innlegg om trepartssamarbeidet i Norge og hvordan modellen med hovedsammenslutningene fungerer. Det ble mye interesse rundt det faktum at politiet i Norge er organisert sammen med både for eksempel sykepleiere og lærere. Flere var opptatt av hvordan fordelene ved dette veide opp for å kunne ene og alene sette fokuset på politiet.

Høstens møte var i Litauen 30.-31 oktober. Tema her var fokus på den faktiske jobben og risikoen som politiansatte står i i de ulike landene i Europa.

Hva er Nordisk Politiforbund?

Nordisk politiforbund er en sammenslutning av politiforbundene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Dette ble startet i 1921 for å fremme felles nordiske interesser innenfor politiområdet, samt å få satt fokus på en rekke felles faglige problemstillinger. Formålet er primært å utveksle erfaringer mellom de nordiske land innenfor politiområdet.

Hva er EuroCOP?

The European Confederation of Police (EuroCOP) er en paraplyorganisasjon for 35 politiforbund og medlemsorganisasjoner i Europa.

Eurocops hovedkvarter holder til i Luxemburg og representerer over en halv million politiansatte i 27 land i Europa. Eurocop ble etablert i 2002 og er uavhengig og finansieres gjennom medlemskontigent fra medlemsorganisasjonene. Alle de nordiske politiforbundene er med i EuroCOP.

President i EuroCOP er Angels Bosch fra Spania.