Sivilutvalget

I 2018 har sivilutvalget hatt fokus på politireform, sivil kompetanse i politiet og politisk påvirkning. I tillegg har utvalget prioritert medlemspleie.
Bilde

Lystadrapporten som kom primo 2018 satte et søkelys på hvilken kompetanse framtidens politi har behov for. Denne rapporten vil få stor betydning for rekruttering av sivil kompetanse i tiden fremover. Rapporten har satt agenda for utvalgets arbeid gjennom 2018.

Fikk inspirasjon i våre naboland

Under samlingen for sivile kontaktpersoner våren 2018 besøkte utvalget og deltakerne det danske politiet i København for å høre hvordan de bruker sivil kompetanse i det forebyggende arbeidet. Dansk politi har fokus på forebygging gjennom mangfoldig kompetanse i nærpoliti og etterretning. Politiet skal speile samfunnet, og det er miksen av forskjellig kompetanse som er styrken til et godt politifaglig arbeid.

Sivilutvalget var 21.juni på besøk hos Polisens kontaktcenter (PKC) for Region Midt i Norberg, Sverige og hadde samme dag møte med riksdagspolitiker Åsa Eriksson. Kontaktsenteret kan sammenlignes med FSI i Norge, men i mye større skala. Lederen av senteret påpekte styrken av å ha variert kompetanse ved senteret. Ut ifra god erfaring har de nå også begynt å ansette sivile etterforskningsledere som gjennomgår samme etter- og lederutdanning som politiutdannede i samme stilling. I møte med svensk riksdagspolitiker Åsa Eriksson fikk utvalget høre om hvordan svensk politi har justert kursen på sin reform etter to evalueringsrapporter. Eriksson beskrev en situasjon med mange likehetstrekk til den norske politireformen på godt og vondt. Utvalget oppfordrer medlemmer og ledelsen i norsk politi til å lese evalueringene og sluttrapporten fra svensk politireform.

Møtt politikere

Politiets Fellesforbund er en markant aktør i kriminalpolitikken, og sivilutvalget har i 2018 besøkt Stortinget og stortingsrepresentanter fra partiene Høyre, Arbeiderpartiet, SV og Krf. Gjennomgående tema med politikerne har vært viktigheten av sivil kompetanse i politiet, fordeler med bred kontaktflate ut mot publikum samt pågående prosjekter av viktighet for våre sivile medlemmer.

Ivaretakelse av medlemmer

Sivilutvalget har alltid fokus på ivaretakelse av eksisterende medlemmer og verving av nye. Politiets Fellesforbund har i 2018 ved OU-gruppa jobbet spesifikt opp imot ivaretakelse av medlemmer i fremtidens fagforening. Utvalgsleder har deltatt i dette arbeidet med god involvering fra resten av utvalget og de sivile kontaktpersonene. Medlemsundersøkelsen høsten 2018 vil legge et godt grunnlag for videre strategisk arbeid rundt medlemspleie.

Sivile samlinger

Årets to samlinger for sivile kontaktpersoner har hatt tema som lønn, pensjon, arbeidsvilkår og kompetanse i fremtidens politi. Det har vært et mål for utvalget å heve kompetansen hos de sivile kontaktpersonene rundt nettopp dette, samt gi opplæring i verktøy og vise muligheter som finnes i statens lønnssystem, og som tillitsvalgt i organisasjonen. Forbundskontoret har deltatt ved sivilsamlingene og hevet kunnskapen angående lønnsstatistikk, stillingskoder og lønnsutvikling i politi- og lensmannsetaten. Deltakerne på samlingene stiller krav, er engasjerte og de utgjør en stor merverdi for Politiets Fellesforbund som organisasjon. Det er motiverende å ha så mye god og variert fagkompetanse og dyktige tillitsvalgte som utgjør en forskjell. Utvalget har lært viktigheten av å ha nok tid til å kunne diskutere lokale utfordringer på samlingene. Det at Politiets Fellesforbund organiserer et så bredt spekter av sivile medlemmer gir en styrke i forhold til politifaglige spørsmål som er viktige for våre medlemmer. Dette gjør at vi blir lyttet til og får økt mulighet til gjennomføring av strategi for best mulig måloppnåelse.

Representert i styringsgrupper

Utvalgsleder Vegar Monsvoll har i perioden sittet i følgende styringsgrupper: Pilotprosjekt transport og fremstilling, våpenforvaltning, PUMA2 og fullservice regnskap DFØ. I tillegg til flere sivilutvalgsmøter har utvalget deltatt på medlemsmøter, tillitsvalgtsamlinger og lokale utvalgsmøter i flere distrikter. Karl Karlsson har deltatt i forhandlingsutvalget ATB.

Sivilutvalget 2018

Utvalgsleder Vegar Monsvoll, PF Trøndelag
Karl Karlsson, PF Troms
Marit Salater Rotmo, PF Møre og Romsdal
Øyunn Myklestul-Jensen, PF Øst