Arbeidsvilkår

Historiens største reform har vært krevende for de ansatte i politi- og lensmannsetaten. Samtidig opplever vi som fagforening at arbeidsgiver stadig setter allerede opparbeidede avtaler under press.
Bilde

Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden jobbet hardt for å sikre gode arbeidsvilkår for de ansatte i etaten. Vi er opptatt av at politiet skal være en arbeidsplass som tar vare på menneskene som velger å stå til tjeneste for samfunnet.

Ny ATB-avtale

Etter intense forhandlinger lyktes det partene i politiet å bli enige om ny ATB-avtale for Politi- og lensmannsetaten i desember 2017. Det ble fremforhandlet to avtaler. Den ene avtalen omfatter påtalejuristene, den andre øvrig personell i politiet. Det materielle innholdet i de to avtalene er likt.

Politiets Fellesforbund var opptatt av å sikre forutsigbarhet og godt vern for medlemmene. Avtalene viderefører begge deler. De har en fleksibilitet som gjør at vi fortsatt kan drifte norsk politi på en forsvarlig måte.

Det nye med avtalene er at medlemmene nå er sikret bedre anledning til å forberede seg til hovedforhandlingene og tilrettelagte avhør. Ut over det er elementene fra den forrige ATB-avtalen i all hovedsak videreført.

Grunnbeløpet ble regulert i henhold til summen av datotilleggene i lønnsoppgjøret. Det vil si at grunnbeløpet ble 34 231 kroner og reguleres årlig i avtaleperioden. Avtalen har en varighet på to år og løper videre et år av gangen med mindre noen av partene sier opp avtalen.

Ønsket særavtale for Trident Juncture

Politiets Fellesforbund har fremsatt krav om forhandlinger om særavtale for mannskaper som man med hjemmel i Politiloven ønsker å beordre til tjeneste i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture. Politidirektoratet har avvist kravet om forhandlinger.

Politiets Fellesforbund har fremmet krav om drøftinger om hvorvidt det vil være behov for beredskapsordninger i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture. Politidirektoratet har avvist at det vil være behov for beredskapsordninger. Drøftinger har i skrivende stund ikke funnet sted.

Med bakgrunn i dette så Politiets Fellesforbund ingen annen mulighet enn å meddele sine medlemmer at det ikke er knyttet noen økonomiske incentiver til tjenestegjøring for innbeordrede mannskaper i NATO-øvelsen Trident Juncture 2018, utover det som følger av den enkeltes arbeidsforhold og lønnsnivå i stillingen.

Ingen særavtale under Sykkel-VM

Arbeidstilsynet har gitt Politidirektoratet et pålegg om å gjennomføre en evaluering på virksomhetsnivå om planleggingen, gjennomføringen og etterarbeid etter fjorårets sykkel VM i Bergen. Politidirektoratet er gitt en frist til 15. oktober 2018 til å etterkomme vedtaket fra Arbeidstilsynet. I forbindelse med denne evalueringen har Politiets Fellesforbund spilt inn, gjennom et åtte siders dokument, sentrale problemstillinger og tema vi mener ikke er håndtert etter inngåtte avtaler.

Politiets Fellesforbund er svært lite tilfreds med at arbeidsgiver bevisst utelater å involvere partene på en måte som beskrevet i Hovedavtalen. Hva angår øvrige ankepunkter henvises det til evalueringsrapporten utarbeidet av vårt lokallag i Vest og Politiets Fellesforbund sentralt.

Partene på virksomhetsnivå kom ikke til enighet om en særavtale for tjenestemenn som skulle tjenestegjøre under sykkel VM. Partene stod langt fra hverandre i forhandlingene. Uenigheten førte til at det ikke ble inngått en særavtale for mannskapene. Politidirektoratet ønsket å bruke styringsretten og gjennom dette diktere innholdet i særavtalen. Politiets Fellesforbund kan ikke akseptere dette, og følgelig er ikke særavtalen gyldig.

Forlik i sak som var berammet for Tingretten

Politiets Fellesforbund er takknemlig for at vi har medlemmer som orker å ta opp kampen mot arbeidsgiver på prinsipielt grunnlag. Oslo politiforening som representerte våre medlemmer startet saken tidlig i 2017. Oslo politiforening har i hele tidsperioden frem til forliket forelå, støttet våre medlemmer i denne saken. Oslo politiforening forsøkte å finne en løsning i eget politidistrikt. Da dette ikke løste seg valgte våre 3 medlemmer å stevne arbeidsgiver inn for Tingrettsbehandling med Politiets Fellesforbund som partshjelper.

To dager før saken skulle starte i Oslo tingrett fikk våre medlemmer og Politiets Fellesforbund et forslag til rettsforlik fra Regjeringsadvokaten. Etter å ha gjennomført forhandlinger om innholdet i forliket kom partene frem til en enighet.

Våre medlemmer hadde i sine arbeidsavtale nedfelt en godtgjørelse som arbeidsgiver ensidig fjernet. Våre medlemmer vant frem i sin argumentasjon og Politiets Fellesforbund ble tilkjent saksomkostninger. De tre ansatte får tilbakebetalt kronetillegget fra dette ble fjernet i 2017, og vil i fremtiden få utbetalt kronetillegget så lenge de arbeider på tjenestestedet som er omtalt i arbeidsavtalen.

Reforhandling av hundeavtalen

I juni 2017 ble Hundeavtalen sagt opp til reforhandling av Politidirektoratet. I november 2017 fikk Politiets Fellesforbund utkast til ny Hundeavtale, med innkalling til forhandlinger. Forhandlingsutvalget i Politiets Fellesforbund bestod av Lars Reiersen, Arild Hustad og Marius Bækkevar.

Det er vedtatt at politiet i Norge skal gå fra privateide hunder til statseide hunder, og Politiets Fellesforbund var av den oppfatning at dette måtte medføre endringer i dagens hundeavtale. I løpet av vinteren og våren 2018 ble det avholdt flere forhandlingsmøter. Det lyktes ikke å komme frem til enighet om sentrale punkter, og forhandlingene endte 22.05.18 i en uenighetsprotokoll. Politiets Fellesforbund var uenig i at den gamle hundeavtalen var god nok for dreiningen fra privateide hunder til statseide hunder.

Frem mot sommeren har forhandlingsutvalget vært i møter med sentrale hundeførere i politidistriktene, og forhandlingsutvalget bestemte i juni 2018 å si hundeavtalen opp til oppsigelse. Forhandlingene ble startet opp igjen i slutten av oktober.

Forhandling av ny hundeavtale:

  • 2016/2017: Vedtak i IDF om at politiet skal ha statseide politihunder, og ikke privateide som nå
  • Juni 2017: POD sier opp eksisterende hundeavtale til reforhandling
  • Januar-mai 2018: Pågående forhandlinger om ny hundeavtale
  • Mai 2018: Ikke enighet i forhandlingene. Uenighetsprotokoll
  • Juni 2018: Politiets Fellesforbund sier opp eksisterende hundeavtale til bortfall