Stevnet staten for ulovlig omgåelse av særaldersgrenser

Politiets Fellesforbund gikk i september til rettslige skritt mot staten for ulovlig omgåelse av særaldersgrensene, etter at Politidirektoratet har pålagt politidistriktene å lyse ut en rekke lederstillinger med sivile stillingskoder.

Med bakgrunn i at Politijuristene problematiserte ansettelser av enkelte lederstillinger i Oslo, stanset Politidirektoratet (POD) umiddelbart ansettelser av lederstillinger over hele landet. Deretter ga Politidirektoratet føringer til distrikter og særorgan om at det i lederstillinger på nivå 3 og 4 skal ansettes seksjonssjefer i stillingskode 1211. På denne måten unnlater arbeidsgiver å benytte de politifaglige stillingskodene som er fremforhandlet, selv om de aktuelle stillingene etterspør politifaglig formal- og realkompetanse, og selv om stillingene skal gis full politigrad.

Politijuristene i Vest fikk medhold av Politidirektoratet

I Vest politidistrikt valgte distriktet likevel å lyse ut en del lederstillinger med politioverbetjentskode, noe som førte til at Politijuristene ba retten om å stanse disse ansettelsesprosessene ved midlertidig forføyning. Etter en vurdering fra Regjeringsadvokaten valgte Politidirektoratet å inngå et forlik med Politijuristene og utlysninger i politioverbetjentskoder ble opprettholdt. Politidirektoratet har nektet å offentliggjøre Regjeringsadvokatens syn for partene.

Utsetter pensjonsalder og setter beredskap i fare

Der Politidirektoratets føringer blir fulgt innebærer disse en fundamental endring av den ansettelsespraksis man har hatt i Politi- og lensmannsetaten i mange tiår og for mange av våre medlemmer innebærer det nå at pensjonsalderen utsettes med flere år dersom man velger å forfølge videre karriere i politiet. Etaten risikerer dermed å miste ansatte med verdifull og avgjørende erfaring og kompetanse.

Samtidig rokker dette ved grunnleggende oppfatninger om hva/hvordan norsk politi bør være og ved hvilken samfunnsberedskap vi skal ha. For Politiets Fellesforbund er det viktig at Politi- og lensmannsetaten tiltrekker seg og tar i bruk sivil kompetanse, men det er like viktig å sikre at samfunnet har best mulig politikompetanse i stillinger der slik kompetanse er det reelle behovet.

Politiets Fellesforbund mener at Politidirektoratets fremgangsmåte innebærer en omgåelse av både Aldersgrenseloven og de tariffbestemte politistillingskodene med særalder. Særaldersgrensene for politifolk er etter aldersgrenselovens §2 tredje ledd pålagt og knyttet til politistillingskodene av Stortinget og Regjeringen. Politiets Fellesforbund mener at Politidirektoratet som arbeidsgiver ikke har lovmessig anledning til å ta eller delegere beslutninger om endring av særaldersgrensene. De har heller ikke anledning til å omgå bestemmelsene.

Samtidig som Politidirektoratet endret praksis, har Arbeids- og sosialdepartementet på sin side innkalt til forhandlinger om fremtidige særaldersgrenser. Politiets Fellesforbund mener at Politidirektoratet har foregrepet kommende behandling av særaldersgrensene og på denne måten unngått den medbestemmelsen og involveringen som departementet på fornuftig vis har lagt opp til.

Mislykket forsøk om dialog

Politiets Fellesforbund har gjennom hele året hatt stor aktivitet knyttet til denne saken. Vi forsøkte tidlig å gå i dialog med Politidirektoratet, både gjennom skriftlig dialog og i sentralt IDF, men uten å møte ønske om reell debatt rundt sakens problemstillinger. Politiets Fellesforbund valgte derfor å redegjøre for vårt syn i skriv direkte til alle distrikter og særorgan, samt til nasjonal ledergruppe. Vi har også jobbet aktivt mot departementene, politisk ledelse og i media.

Leverte søksmålsvarsel i september.

Internt i Politiets Fellesforbund har forbundskontoret på forespørsel vært ute og informert i en rekke av lokallagene og saken har vært på agendaen under samtlige lokallagsledersamlinger. Engasjementet i medlemsmassen har vært enormt og dermed tydeliggjort alvorligheten i det som har skjedd. Politiets Fellesforbund har gjennomført en omfattende informasjonsinnhenting og juridisk gjennomgang av saken som bare har styrket våre synspunkter. Forbundsstyret besluttet derfor i september iverksetting av rettslige skritt. 19. september leverte forbundet, med bistand fra advokatfirmaet Tenden, varsel om søksmål i saken til Justis- og beredskapsdepartementet.

15.09.2017

Politijuristene klager inn ansettelser til Statens pensjonskasse

12.10.2017

Politidirektoratet iverksetter ansettelsesstopp

07.11.2017

Politidirektoratet stiller krav om operativitet for ansettelse i politistillingskoder

09.11.2017

Politiets Fellesforbund fremmer sitt syn i brev til distrikter og særorgan.

03.01.2018

Arbeids- og sosialdepartementet informerer Politidirektoratet om at de, sammen med arbeidslivets parter skal gjennomgå de lovbestemte aldersgrenser i staten.

31.01.2018

Politidirektoratet gir føring om bruk av seksjonsjefkode som gis grad som politioverbetjent

09.05.2018

Politidirektoratet inngår forlik med Politijuristene i Vest politidistrikt der utlysninger av politioverbetjentstillinger opprettholdes.

19. 09.2018

Politiets Fellesforbund varsler om stevning.

Dette er saken:

Saken handler om at Politidirektoratet, for å unngå særaldersgrensen, bestemte at ledere i politiet skal ansettes i sivile stillingskoder og deretter tildeles politigrad.