Uenighet om nytt personalreglement

Da den tidligere Tjenestemannsloven ble erstattet av Lov om statsansatte ble det behov for å reforhandle det gjeldende personalreglementet. Politiets Fellesforbund har vært delaktige i arbeidet, som endte med brudd i forhandlingene.
Bilde

Den tidligere Tjenestemannsloven ble erstattet av Lov om Statens ansatte - Statsansatteloven gjeldende fra 01.07.2017. Statsansattelovens §2 har bestemmelser om personalreglement som tidligere var beskrevet i Tjenestemannsloven §23. Ettersom det er gjort en del endringer fra gammel til ny lov, har det medført et behov for å reforhandle gjeldende personalreglementet.

Ble ikke enig om nytt personalreglement

Statsansatteloven har i § 41 gitt overgangsbestemmelser, slik at det skal være mulig å forhandle frem et nytt personalreglement, en overgangsbestemmelse som sier at det gamle personalreglementet er gyldig inntil det blir opphevet eller avløst av et nytt, men likevel ikke lengre enn to år etter at loven trer i kraft, altså til 01.07.2019.

Fagforeningene og Politidirektoratet startet i desember 2017 med reforhandling av personalreglementet, for å tilpasse dette ny lov. Forhandlingene er nå formelt avsluttet. Det har vært gjennomført mange forhandlingsmøter, uten at partene har greid å komme frem til et omforent innhold til et nytt personalreglement.

Vil ikke utvide muligheten for midlertidighet

Uenighetspunktene er flere. Arbeidsgiver har blant annet et ønske om å utvide muligheten for midlertidig tilsetting fra seks måneder til være tolv måneder. Med bakgrunn i vår kunnskap om både hvordan arbeidsgiver har benyttet denne muligheten i det reglementet som per i dag gjelder, samt hvor mange av våre kollegaer som i dag faktisk er midlertidige, kan ikke vi som organisasjon være med på å avtale en videreføring av unntak.

Uenighet om tilsettingsråd

Et annet uenighetspunkt har vært beskrivelsen av ansattegruppene (tjenestemannsgruppene), altså hvilke tilsettingsråd som skal foreta de forskjellige ansettelsene. Politiets Fellesforbund ønsker å klargjøre dette i reglementet enda tydeligere enn hva som er gjort i tidligere reglement, og har blant annet brukt tekst fra Hovedtariffavtalen som utgangspunkt

Et av våre hovedargumenter for dette er at det blir lettere å følge opp Statsansattelovens intensjon i lovens § 3 – kvalifikasjonsprinsippet, ved at søkere med tilnærmet lik bakgrunn, utdanning og kompetanse blir vurdert opp mot hverandre til samme profesjon. Et annet argument er basert på tilbakemeldinger fra ansatte-representantene i tilsettingsrådene, og at sammenblanding av de forskjellige ansattegrupper vanskeliggjør kvalifikasjonsvurderingen som skal skje i tilsettingsrådsmøtene.

Gammelt reglement gjelder fortsatt

Siste forhandlingsmøte er avsluttet, uten at en er kommet frem til et omforent innhold til nytt personalreglement. Dette medfører at Personalreglementet som trådte i kraft 01.12.2016 fortsatt gjelder.

Noen endringer fra gammel til ny lov:

§ 3 - Kvalifikasjonsprinsippet er nå lovfestet

§ 9 - Endringer i grunnlaget for fast- og midlertidige tilsettinger, deriblant endring av den tidligere 4-årsregelen til nå å skal være 3 år