Vern mot yrkesskade i politiet må styrkes

Politiets Fellesforbund jobber for å bedre vernet til de ansatte i etaten når det kommer til yrkesskade. Målet er at politiet skal ha samme vern som militærpersonell når det kommer til yrkesskader.
Bilde

På landsmøte i november 2017 ble det vedtatt at Politiets Fellesforbund skal jobbe for at politiansatte i tjeneste, politistudenter i praksis og studietiden for øvrig, skal ha samme vern når det kommer til yrkesskade som millitærpersonel har gjennom Folketrygdloven.

I januar 2018 nedsatte forbundskontoret derfor en arbeidsgruppe som satte i gang arbeidet med saken.

Møter med forsvaret

24. januar hadde arbeidsgruppen møte med Befalets Fellesorganisasjon for å få kunnskap om gjeldende regelverk og prosessene for å oppnå det yrkesskadevern forsvarspersonell faller inn under. 6. februar hadde arbeidsgruppen et tilsvarende møte med Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. 13. mars gjennomførte arbeidsgruppen et møte med INTOPS POD.

Nedsatt arbeidsgruppe i Politidirektoratet

I HAMU-møtet den 31. mai 2018 ble det uttalt følgende om yrkesskader i politi- og lensmannsetaten:

"Det skal være trygt å jobbe i politi- og lensmannsetaten. Personskader i forbindelse med arbeidet må forebygges så langt det er praktisk mulig. I tillegg må arbeidstakerne ha gode ordninger for dekning og økonomisk støtte dersom de blir skadet. Dagens ordninger for politi- og lensmannsetaten har svakheter som må forbedres. Politidirektoratet skal lede en sammensatt arbeidsgruppe med ansattes representanter, organisasjonene og Hovedverneombud. Arbeidsgruppen skal foreslå konkrete forbedringstiltak."

I juni nedsatte Politidirektoratet en arbeidsgruppe for yrkesskadedekning i politi- og lensmannsetaten representert ved Politiets Fellesforbund, ansatte i HMS-seksjonen og arbeidsrettsseksjonen i Politidirektoratet.

Hadde møte med justisministeren om yrkesskade

13. september hadde Politiets Fellesforbund og Hovedverneombudet et møte med justisminister Tor Mikkel Wara, statssekretær Knut Morten Johansen og representanter for Politifaglig avdeling, hvor vi la frem saken med følgende budskapsplattform:

Politiet utfører oppgaver som beskrevet i Politilovens § 1 hver dag - hele året, og er samfunnets maktorgan i fredstid. Samfunnsoppdraget innebærer stor grad av risiko for politiet. Dette utløser et betydelig ansvar for staten. Politiets Fellesforbund opplever at staten ikke oppfyller dette ansvaret i dag. Politiet har ikke en like god dekning for skader som kan bli påført under utøvelsen av tjenesten som forsvarspersonell.

Dette henger sammen med at forsvaret har lovfestet en dekning for skader under enhver hendelse, mens politiet er dekket gjennom lov om yrkesskader. Lov om yrkesskader er det samme lovverk som gjelder for alle ander yrkesgrupper i Norge uavhengig av risikoen i yrket. I dette lovverket stilles det som vilkår at den skadevoldende hendelse må ha skjedd som en ulykke, det vil si som en ytre, plutselig og uforutsett hendelse.

Ber om at det nedsettes et utvalg

Staten har flere ganger gitt uttrykk for at politiet må tåle mer enn andre yrkesgrupper fordi de er trent til å utføre risikoutsatte oppgaver. Dagens regelverk er ikke tilpasset politiets samfunnsoppdrag og den risikoen politiet utsettes får.

Politiets Fellesforbund ber regjeringen nedsette et utvalg med mandat til å utrede om dagens regelverk gir en god nok dekning for politiansatte som blir skadet i tjenesten - med sikte på å foreslå en lovendring som styrker politiansattes vern mot yrkesskader tilsvarende militærpersoner i Folketrygdlovens § 13-8.

Justisministeren ba om tid til å sette seg inn i saken og Politiets Fellesforbund venter per november fortsatt på en avklaring herfra.

HAMU støtter utredning og konkrete forbedringstiltak

Den nedsatte arbeidsgruppen fra Politidirektoratet med representanter fra Politiets Fellesforbund utarbeidet en rapport som ble behandlet i HAMU 27. september 2018 med anbefaling om følgende tiltak:

  1. Som en langsiktig løsning ønsker arbeidsgruppen for yrkesskadedekningen i politi- og lensmannsetaten at det blir nedsatt et offentlig utvalg med mandat til å utrede om dagens regelverk gir en god nok dekning for politiansatte som blir skadet i tjenesten, med mål om eventuell lovendring.
  2. For å avhjelpe dagens situasjon foreslår arbeidsgruppen at det gis mer informasjon fra arbeidsgiver om hvordan ansatte bør forholde seg ved personskader oppstått i arbeid. Det sentrale er å belyse hendelsen som ledet til skaden godt, herunder å sikre tidsnære beskrivelser av hendelsesforløpet, legeerklæringer med videre. Når skaden skal beskrives til arbeidsgiver/NAV og SPK er det videre viktig å ha vilkårene for yrkesskadedekning i mente, ikke for å tilpasse forklaringen, men for å sikre den presisjonen som er nødvendig. I forbindelse med innføringen av et nytt system i istedenfor HMS-modulen i TTA, bør arbeidsgiver som en del av opplæringen ta opp problemstillinger direkte knyttet til yrkesskader.

Uttalelse

HAMU støtter arbeidsgruppens forslag. Arbeidsgiver bes å oversende nødvendig saksunderlag til Justisdepartementet slik at regelverket for yrkesskadedekning blir tilpasset politiets særlige behov.

HAMU ber arbeidsgiver å følge opp punkt 2 med nødvendig informasjon og oppfølging ved personskader.

HAMU understreker at det fortsatt må være et forebyggende fokus på hvordan skader kan unngås ved trening og løsning av reelle oppdrag.

Dette er saken:

Landsmøtevedtak fra 2017: «Politiets Fellesforbund skal jobbe for at politiansatte i tjeneste, og politistudenter i praksis og studietiden for øvrig, skal ha samme vern gjennom Folketrygdloven som militærpersonell når det kommer til yrkesskader».