Lønnsoppgjøret 2018

Hovedtyngden av budsjettet i politi- og lensmannsetaten brukes på lønn. Når det er stramme budsjett, som det har vært de siste årene, er det vanskelig å få den lønnsveksten som våre medlemmer fortjener. Dette er Politiets Fellesforbunds hovedoppgave, og er blitt jobbet mye med denne landsmøteperioden.
Bilde

Arbeidet for anstendig lønn for den viktige jobben som gjøres på alle plan i vår etat foregår på mange fronter, både lokalt og sentralt i løpet av en landsmøteperiode. Et lønnsnivå som oppleves å stemme overens med det ansvaret og kompleksiteten politijobben har, er avgjørende for motiverte medarbeider som orker å stå i et tøft arbeidspress.

Lønnsløft etter hovedtariffoppgjøret

Medlemmene i Politiets Fellesforbund fikk 2,8 prosent lønnsøkning med en fordeling mellom generelle tillegg og lokale avsetninger. Dette er en del av lønnsveksten i samfunnet på bakgrunn av frontfaget. I tillegg til et reelt lønnsløft som bidrar til kjøpekraftsutvikling for alle, fjernet vi under forhandlingene de to nederste alternativene i lønnsrammene, noe som treffer de lavest lønnede i etaten.

Skal ta del i optimisme

Hovedtariffoppgjøret 2016 og mellomoppgjøret 2017 var preget av stagnasjon i norsk økonomi, utfordringer i sentrale næringer og statlig intervensjon for å regulere økonomien på en måte som bidro til sunn økonomisk utvikling i Norge. Som en del av dette har partene i arbeidslivet vært sitt ansvar bevisst og bidratt til moderate lønnsoppgjør.

Inngangen til årets oppgjør ble ledsaget av signaler fra teknisk beregningsutvalg om en gryende optimisme og svak vekst i investeringsviljen i norsk næringsliv. Med bakgrunn i at partene hadde tatt ansvar for moderate oppgjør foregående år var det viktig for Unio å signalisere at man da også skal være med opp når optimismen i økonomien tiltar. Unio-leder Ragnhild Lied uttalte i forkant av oppgjøret at man burde se 3-tallet som ramme for årets oppgjør. Partene i Unio/ LO/ YS-avtalen kom ikke til enighet under forhandlingene, noe som førte til at oppgjøret gikk til mekling. Meklingen bidro til at partene kunne enes om en ny avtale innen fristen.

Generelle tillegg viktig

Oppgjøret hadde en god Unio-profil med en fordeling av generelle sentrale tillegg, samt romslige avsetninger til lokale forhandlinger. Generelle tillegg var viktig for Unio og Politiets Fellesforbund for å sikre lønnsvekst i en tid der kjøpekraftsutviklingen har vært svakere enn vi har vært vant til på en stund, og for at alle skal ta del i den gryende optimismen i norsk økonomi.

I tillegg hadde oppgjøret elementer i seg som bidrar positivt til våre medlemmer som ligger på lave lønnsalternativer i lønnsrammene. Lønnsalternativ 1 og 2 ble fjernet fra alle lønnsrammer, og alle i disse alternativene rykket automatisk opp i alternativ 3. Samlet sett har man bare i politietaten hentet ut i overkant av 7 millioner i lønn gjennom denne endringen. I tillegg ble det etablert to nye alternativer, 9 og 10, som kan benyttes i lokale lønnsforhandlinger.

Ikke enighet om nytt lønnssystem

Det har vært jobbet konstruktivt mellom partene med å fornye lønns- og forhandlingssystemet i staten, men det var ikke mulig å komme i mål med dette arbeidet i år. Partene er enige om å fortsette arbeidet med å utvikle et nytt modernisert lønnsystem i staten frem mot neste tariffoppgjør.

Prosessene rundt lokale lønnsforhandlinger

Det vært avholdt forberedende møte for lokale lønnsforhandlinger på virksomhetsnivå, men partene har ikke kommet til enighet om avsetning til pott. Det vil si at partene er uenige om det er årsverk eller lønnsmasse som skal legges til grunn for fordeling av potten ut til delegert nivå (politidistriktene og særorganene) Det er innenfor fristen varslet at saken vil bli brakt inn for Statens lønnsutvalg, og det er søkt KMD om utsatt frist for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger til 15.februar 2019.

Nøkkeltall

Nøkkeltallene for årets Hovedtariffoppgjør for Unio/LO/YS er som følger:

  • Rammen for oppgjøret: 2,8 %
  • 1,25 % av lønnsmassen i sentrale generelle tillegg pr. 01. mai, med en kronebeløp på kr 5100,- opp til og med lønnstrinn 47
  • 1,9 % av lønnsmassen avsatt til lokale forhandlinger pr. 01. juli 2018 med frist for sluttføring 31. oktober 2018