En pensjon å leve av

Denne landsmøteperioden har det vært arbeidet mye med ny pensjonsordning i offentlig sektor. Politiets Fellesforbund er opptatt av at pensjon er livslønn, som må kunne skape grunnlag for et godt liv også når yrkeslivet er over.
Bilde

I 2005 ble det fremforhandlet ny alderspensjon i folketrygden. Viktige prinsipper som ble gjeldende da denne trådde i kraft i 2011 var blant annet at alle år med opptjening skal telle. I tillegg skal det man tjener opp til i pensjon deles på de antall år man forventes å ha igjen å leve den dagen man velger å gå av med pensjon. Dette kalles levealdersjustering. Man kan fritt ta ut pensjon fra fylte 62 år, samt jobbe ved siden av uten avkortning.

Det ble flere ganger i årene etter forsøkt å harmonisere offentlig tjenestepensjon med disse prinsippene uten at man kom i mål med forhandlinger. På grunn av at alle pensjoner skal levealdersjusteres innså partene at å fortsette med den tjenestepensjonsordningene som fantes ikke var fornuftig. Det ville føre til at kommende generasjoner arbeidstagere vil få mindre og mindre pensjon å rutte med den dagen de går av ettersom vi blir eldre enn vi ble tidligere.

Ble enig om ny pensjonsavtale

3. mars i år ble til slutt partene enige om en ny avtale om offentlig tjenestepensjon som inkluderer de som skal gå av med særaldersgrense og de som skal gå av med avtalefestet pensjon.

Politiets Fellesforbund har i disse forhandlingene vært godt representert på mange arenaer. Forbundsleder Sigve Bolstad deltok i en delegasjon som hele tiden var tett på de som forhandlet fra Unio. Der satt han sammen med både leder fra utdanningsforbundet, Steffen Handal, og leder for Sykepleierforbundet, Eli Gunnhild Bye.
Forbundssekretærene Stein Wilhelmsen og Arild Hustad har vært tett på i arbeidsgrupper i Unio som har jobbet med beregninger og det tekniske.

Intern arbeidsgruppe

Internt satte vi ned en arbeidsgruppe som hadde eksternt bistand fra Politiets Fellesforbund-pensjonist Egil Håland og advokat Trond Erik Solheim. Unios andre nestleder Kjetil Rekdal bisto også. Gruppen ble ledet av nestleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold. Gruppens mål var å hele tiden bistå forbundsleder med nødvendig informasjon og vurderinger slik at han var best mulig rustet til å møte i Unio og være tett på forhandlingene.

Samarbeid med brann og ambulanse

Politiets Fellesforbund igangsatte også et godt og tett samarbeid med fagforeninger for både brann og ambulanse i forkant av pensjonsforhandlingene. Det var en styrke å samle nødetatene så vi kunne fronte et felles syn og trykk på viktigheten av at de som har særaldersgrenser ikke skulle bli glemt i forhandlingene. Dette ble lagt merke til, og er nok en av flere faktorer til at særaldersgrensene fikk et eget kapittel i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Dette samarbeidet vil fortsette i forhold til videre forhandlinger.

Samlet Unio

På Unio sin hjemmeside står det at en samlet arbeidstakerside anbefaler avtalen fordi den gir en god og solidarisk pensjon for offentlig ansatte. Avtalen tilfredsstiller samlet sett de krav vi stilte i forkant av forhandlingene, og for langt de fleste medlemmer gir avtalen bedre rettigheter enn om dagens ordning ble videreført. Sentrale kjennetegn ved den nye pensjonsordninger er:

  • Det går raskere å tjene opp en god pensjon sammenliknet med dagens ordning.
  • AFP-ordningen blir livsvarig og med bedre mobilitet mellom privat og offentlig sektor.
  • En betinget tjenestepensjon til de som ikke oppfyller vilkårene for AFP.
  • Et tidligpensjonstillegg for de som går av før 67 år og er født i 1970 eller tidligere.
  • Det skal bli enklere å trappe ned og kombinere arbeid og pensjon.
  • De som har særaldersgrenser får omfattende sikringsordninger, og det skisseres en videre prosess for tilpasninger gjennom forhandlinger mellom partene.

Politiets Fellesforbund anbefalte avtalen via forbundsstyrets beslutning. I likhet med de fleste andre forbund i Unio ble dette besluttet uten å gjennomføre uravstemning blant medlemmene. Dette etter råd fra lokallagslederne i forbundet.

Arbeid med særaldersgrensene

Høsten 2018 startet prosessene med å sette de økonomiske rammene for de som skal gå av med særaldersgrense. Dette vil slå forskjellig ut på for de som har mer og mindre enn ti år igjen til særaldersgrensen skal legges. Det er ulik ordlyd i avtalen for de med ulik tid igjen til særaldersgrense inntreffer.

Politiets Fellesforbund er nok en gang sterkt representert i forhandlingene ved at forbundsleder Sigve Bolstad er med i gruppen som sitter tettest på forhandlingene fra Unio, og forhandlingssjef Roar Fosse sitter i en arbeidsgruppe som jobber med det tekniske og beregninger som skal foretas.

Nestleder Unn Alma Skatvold leder fortsatt den interne gruppen som skal holde forbundsleder og forhandlingssjef helt oppdatert, og ha et bredt fora for strategiske vurderinger og diskusjoner. Forbundsstyret holdes fortløpende orientert om prosessen.

Politiets Fellesforbund fortsetter også samarbeidet med brann og ambulanse i dette arbeidet.

Det kan også bli en prosess på hvem som skal ha særaldersgrense i staten og hvilke ulike aldersgrenser som skal gjelde. Når denne prosessen starter er foreløpig uklart.

2005

Ny alderspensjon i folketrygd fremforhandlet. Alle år som tellende og levealdersjustering ble innført. Fritt uttak fra 62 år. Igangsatt fra 2011.

2009 & 2015

Forsøk gjort på å harmonisere ny alderspensjon og offentlig tjenestepensjon.

2018

Prosesser rundt økonomien for de med særaldersgrenser i staten samt hvem som skal ha særaldersgrenser igangsettes. Det skal avtales de økonomiske vilkår for de som har mindre enn 10 år igjen til særaldersgrense, samt de som har mer enn 10 år igjen. Det er ulik ordlyd i avtalen for hvordan dette skal sikres. 3. mars underskrives ny avtale om offentlig tjenestepensjon. Hvem som skal ha særaldersgrenser og hvilken alder er foreløpig ikke tema.