Stort utvalg kurs- og tillitsvalgtopplæring

Kompetanseutvikling og faglig påfyll er en stor del av en fagforenings virksomhet, og denne kursingen gjør de tillitsvalgte bedre rustet til å møte samfunnets utfordringer. Også i år har Politiets Fellesforbund hatt et variert tilbud om kurs og tillitsvalgtopplæring.
Bilde

Vår styrke som fagforening er at Politiets Fellesforbunds tillitsvalgte i alle ledd er godt skolerte og besitter rett kompetanse. For vår fagforening bidrar kursvirksomheten til å heve organisasjonens totale kompetanse, og er nyttig for hver enkelt tillitsvalgt.

Basiskurs til nye tillitsvalgte

I 2018 ble det i Politiets Fellesforbund arrangert 41 ulike kurs i sentral regi. Som fagforening sørger Politiets Fellesforbund alltid for at nye tillitsvalgte i organisasjonen gjennomfører en grunnleggende basisopplæring i relevante avtaler og regelverk innen arbeidslivet, samt at de får en grundig opplæring i lønnsarbeid og lønnsforhandlinger. Våren 2018 har 72 tillitsvalgte gjennomført basiskurset, og rundt 75 nye gjennomfører kurset i høst. Det betyr at i løpet av 2018 har hele 147 tillitsvalgte gjennomført vårt basiskurs. Av de som tidligere har gjennomført dette kurset, og dermed kvalifisert seg til å delta på lønn- og tariffkurs, har 57 tillitsvalgte gjennomført dette i år. I 2019 planlegges det å videreutvikle den grunnleggende opplæringen i Politiets Fellesforbund, samt ta en gjennomgang av dagens form på basiskurs og lønn- og tariffkurs.

Fagdager godt mottatt

Det arrangeres også fagdager innen ulike tidsriktige temaer, både forhåndsplanlagte temaer og temaer som foreslås gjennom året. For flere av fagdagene er det blitt benyttet dyktige eksterne foredragsholdere innen ulike spissområder, samt at forbundskontoret selv har stått for store deler av det faglige innholdet. Tilbakemeldingene fra evalueringer er at fagdagene gir raskt og nyttig kompetansepåfyll for lokallagene, de er svært godt mottatt i organisasjonen og konseptet med fagdager vil videreføres i 2019.

Per oktober 2018 er det over 1000 engasjerte tillitsvalgte som har deltatt på sentrale kurs i regi av Politiets Fellesforbund.

Politisk påvirkning og mediehåndtering

Politiets Fellesforbund har denne landsmøteperioden arrangert en rekke kurs med variert innhold.

I april ble et nytt kurskonsept lansert. Kurs i politisk påvirkning og mediepåvirkning. Det har vært etterspurt et praktisk rettet kurs innen politisk påvirkning, mediehåndtering og kommunikasjon. Dette kurset bidro til at utvalgte tillitsvalgte fra organisasjonen fikk muligheten til å opptre på en trygg og profesjonell måte i mediebildet og i dialog med politikere. Dette ble innholdsrike dager der kursdeltagerne deltok i direkte møte med justiskomiteen, og fikk forsøkt seg på praktisk lobbyvirksomhet med mer. Dette kurset ble veldig godt mottatt i organisasjonen.

Kurs for kvinnelige tillitsvalgte trinn 2

I 2018 ble det populære kurset for kvinnelige tillitsvalgte med en lederspire i magen, videreutviklet etter tydelige tilbakemeldinger i evalueringene fra de tre første trinn 1 kursene. Målgruppen for KK trinn 2 kurset var kvinnelige tillitsvalgte med lederambisjoner og som hadde deltatt på et av de tre tidligere arrangerte KK-kursene. Dette var et motivasjonskurs for kvinnelige tillitsvalgte som ønsket seg et høyere verv eller lederverv i Politiets Fellesforbund, eller som ønsket å bli en av politiets ledere i fremtiden. KK trinn 2 kurset fikk svært god evaluering etter endt gjennomføring. Med bakgrunn i tidligere års og årets positive evalueringer, er kurset for kvinnelige tillitsvalgte KK trinn 1 og trinn 2, kurs Politiets Fellesforbund ønsker å videreføre i sin nåværende form i 2019.

Lederutvikling av lokallagsledere i Politiets Fellesforbund

I 2017 startet studiet «Ledelse og organisasjonsutvikling for Politiets Fellesforbund», som et samarbeid mellom Politiets Fellesforbund og School of Management ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA), nå storbyuniversitetet OsloMet. Samarbeidet med OsloMet har vært tett og svært godt, og studiesamarbeidet gir formalisert utdanning i form av et masteremne på 15 studiepoeng som er skreddersydd våre topptillitsvalgte. Studiet i 2017 ble svært godt mottatt i organisasjonen. Samarbeidet med OsloMet fortsatte høsten 2018/våren 2019 om et nytt studium; «Ledelse i den norske samarbeidsmodellen». Nytt av året er at det nå kjøres parallell undervisning for studenter fra Politiets Fellesforbund ved OsloMet der den enkelte får studiepoeng på sitt nivå, enten det er på bachelor- eller masternivå. Dette fagforeningsrelevante studiet gir også i år 15 studiepoeng.

Kurs for nye lokallagsledere

Våren 2018 kom det et tydelig ønske fra organisasjonens lokallagsledere om at nye lokallagsledere burde få et tilbud om en opplærings arena for sin nye rolle. En informasjonspakke fra forbundskontoret, samt påfyll som nyvalgt i lederrollen. Det ble derfor i august 2018 arrangert et nytt kurs for «Nye lokallagsledere» i AFF-regi. Denne samlingen var en arena for å utforske egne styrker og talenter i lederrollen, samt å arbeide med eget mulighetsrom i en kompleks kontekst.

Bruk av OU-midler

60 prosent av Politiets Fellesforbunds OU-midler benyttes til sentrale kurs, deretter benyttes 37 prosent til kurs og samlinger i regi av lokallagene. Resterende prosentandel benyttes til stipendmidler og administrasjons kostnader.

Stipend

Hvert år tildeles stipend til tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund. Formålet med ordningen er å bidra til tillitsvalgtes personlige kompetanseheving. Det er OU-midler som dekker stipendene, og da er det en forutsetning at pengene går til opplærings- og utviklingstiltak for tillitsvalgte. Pengene kan heller ikke brukes til ren yrkesmessig utdanning. Vi ser at det kommer flest søknader om å dekke lederutdannelse, jusstudier og studiereiser. Man kan søke om stipend to ganger årlig. Våren 2018 ble det innvilget 20 stipendsøknader, og det er allerede utbetalt nesten 300 000 kr i stipendmidler hittil i år. Med stipendmidlene som tildeles ila høsten, vil vi utbetale rundt 400 000 kr i stipend i år.

OU-midler

I Norge er kurs- og opplæringsvirksomhet en viktig del av en fagforenings rolle, og tillitsvalgte i ulike fagorganisasjoner deltar årlig i flere kompetansehevende tiltak som arrangeres av fagforeningen de tilhører. Fagforeningene er privilegerte organisasjoner som tildeles opplærings- og utviklingsmidler (OU-midler). Dette er penger som tildeles på siden av hva medlemmene betaler av fagforeningskontingent. OU-midlene fremforhandles sentralt og finansieres i forbindelse med hovedlønnsoppgjørene.

1000

engasjerte tillitsvalgte har deltatt på sentrale kurs i regi av Politiets Fellesforbund dette året.

60 %

av Politiets Fellesforbunds OU-midler benyttes til sentrale kurs, deretter benyttes 37 prosent til kurs og samlinger i regi av lokallagene.

400.000

kroner er utbetalt i stipendmidler i år.