Godt samarbeid med hovedsammenslutningen Unio

Politiets Fellesforbund er en del av hovedsammenslutningen Unio. Hovedsammenslutningen har i år stått i spissen for ny offentlig tjenestepensjon, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, vern av den norske modellen og økt organisasjonsgrad.
Bilde

Andrenestleder i Unio og lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Vest, Kjetil Rekdal, har representert Unio på møter i den europeiske fagbevegelsen. Unio har arbeidet mye med å linke temaene det er jobbet med til hverandre nasjonalt, så vel som internasjonalt.

Støtte i reisetidssaken

Unio har blant annet støttet Politiets Fellesforbund tydelig i den såkalte reisetidssaken. Unio har satt opp dette som tema både på styremøter og egne frokostseminar, i tillegg til opprettelse av en arbeidsgruppe bestående av alle forbund, for å gjøre hele Unio-fellesskapet oppmerksom på en problematikk som vil kunne ramme flere fremover. Koordinasjonen mellom nasjonale og internasjonale faglige ansvarlige har vært god. Unio har derfor tatt opp reisetidssaken både på nordisk og europeisk nivå. I europeisk fagbevegelse (ETUC) oppleves derfor Unio som relevante bidragsytere til det arbeidet som gjøres overfor EU.

Jobbet for styrket varslervern

Unio har også vært en av de tydeligste målbærerne av behovet for et styrket varslingsinstitutt internasjonalt, samtidig som Unio nasjonalt har oppnådd godt gjennomslag i det regjeringssatte varslingsutvalget. Unio arbeider aktivt med å forankre konklusjonene politisk når et styrket varslingsinstitutt skal behandles av Regjeringen og Stortinget.

Økt fokus på sikkerhet og beredskap

Unios sekretariat initierte i 2017 et arbeid for å øke kunnskapen, sikkerhet og beredskap i egen organisasjonen. Politiets Fellesforbund har vært aktivt inne i dette arbeidet. Utfordringen er at dette av mange oppfattes som et rent justisspørsmål. Behovet for å øke kunnskapen om sårbarhet i samfunnet som helhet, i hele Unio, og ikke minst at flere av Unios forbund tar aktivt del i arbeidet bør være en prioritet for Politiets Fellesforbund å etterlyse fremover. Tilsvarende gjelder temaene radikalisering, ekstremisme og vern av demokratiske verdier. Unios sekretariat har etablert et eget nettverk for temaet som vil arbeide videre med å øke oppmerksomheten i Unios styre og forbund. Arbeidet ledes av de internasjonalt ansvarlige for å sikre den nevnte linken mellom det nasjonale og internasjonale.

Etterlyser internasjonalt samarbeid

Internasjonal fagbevegelse sliter i motbakke. I Norge er vi bedre stilt, men det er viktig å være føre var. Derfor er Unio med i et forpliktende samarbeid med de andre hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden nasjonalt. På nordisk og europeisk nivå har Unio etterlyst tilsvarende nytenkning og har søkt å bruke våre erfaringer med den norske modellen aktivt i møte med internasjonale kollegaer. Unios spesielle engasjement for å bekjempe arbeidslivskriminalitet er en viktig del av dette, nasjonalt og internasjonalt.

Jobbet hardt for ny tjenestepensjon

3. mars i år kom arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor til enighet med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800 000 offentlig ansatte. Alle de 13 forbundene i Unio sa i mai ja til forslag til avtale om ny offentlig pensjon. Det samme har medlemmene i LO og YS. Unios arbeid med ny offentlig tjenestepensjon har krevd mye og man har kommet frem til et resultat som er tilfredsstillende.

Unio deltok i Oslo Pride

Unio deltok for første gang under Oslo Pride, både med fagdag, stand i Pride Park og i paraden. Unios hovedbudskap for deltakelsen under Pride var «Kunnskap og fellesskap». Politiets Fellesforbund har i flere år deltatt under Pride, og erfaringene fra dette var derfor viktige foran Unios første deltakelse.

Må hindre forvitring av demokratiet

Politiets Fellesforbund har et potensiale til å løfte de tendensene man ser til forvitring av demokrati i store deler av verden. Norge er ikke en enslig øy som ikke berøres. Vern av den norske modellen, en utvidet forståelse av hva sikkerhet og beredskap er, organisasjonsgrad, varsling, bekjempelse av arbeidskriminalitet, gode lønns, pensjons og -arbeidslivsvilkår er temaer som henger sammen. Politiets Fellesforbund har en viktig rolle å spille fremover for å sikre at hele Unio-styret i det daglige synliggjør disse sammenhengene.

Unio

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med ca 360.000 medlemmer fordelt på 13 forbund. Disse er Utdanningsforbundet, Norsk sykepleierforbund, Forskerforbundet, Norsk fysioterapiforbund, Det norsk maskinistforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Presteforeningen, Det norske diakonforbund, Skatterevisorenes forening, Norsk Radiografforbund, Norsk ergoterapeutforbund og Politiets Fellesforbund.

Unio er som Politiets Fellesforbund politisk uavhengig.